Darmowa dostawa już od 99 zł

Regulamin konkursu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Konkursu 50 PAR TODO NA URODZINY soxland.pl określa sposób i warunki przeprowadzenia Konkursu 50 PAR TODO NA URODZINY soxland.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej, o zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie: https://www.facebook.com/soxlandsklep na 14 dni przed wprowadzeniem Regulaminu wraz ze zmianami.

3. Konkurs organizowany jest pod nazwą: 50 PAR TODO NA URODZINY soxland.pl

4. Celem konkursu jest wyłonienie 1 osoby, która pod postem konkursowym zamieści najciekawsze zdjęcie z dowolnymi skarpetkami TODO SOCKS. Warunkiem wzięcia udziału jest również polubienie profilu https://www.facebook.com/soxlandsklep oraz https://www.facebook.com/todosocks

§ 2

Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1.1 Organizator i Fundator Nagrody:

Marko II s.c Krzysztof Wadas , Marcin Wadas -Sklep soxland.pl . Makuszynskiego 18, 31-752 Kraków

1.2 Zwycięzca Konkursu

Uczestnik, który zamieści pod postem konkursowym najciekawsze zdjęcie przedstawiające stylizację ze skarpetkami TODO. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest również polubienie fanpage https://www.facebook.com/soxlandsklep oraz https://www.facebook.com/todosocks

1.3 Jury Konkursu

Organizator i Fundator Nagrody

1.4 Regulamin

Niniejszy Regulamin Konkursu;

1.5 Uczestnik

Każda osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie, zobowiązująca się do jego przestrzegania;§ 2

Organizacja Konkursu

1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich (osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych). Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny;

2 Jury Konkursu

2.1 W czasie trwania Konkursu Zwycięzcę Konkursu wybiera Jury Konkursu.

2.2. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek.

3. Obrady Jury Konkursu;

3.1 Jury Konkursu podczas oceny Uczestników uwzględnia: kreatywność oraz jakość przygotowanenej stylizacji, zdjęcie.

3.2 Obrady Jury Konkursu zakończone są sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającym Zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają odpowiednią Nagrodę;

§ 4

Przebieg Konkursu

1. Konkurs 50 PAR TODO NA URODZINY soxland.pl

1.1 W Konkursie 50 PAR TODO NA URODZINY SOXLAND.PL mogą brać udział wszystkie osoby spełniające warunki, o których mowa w § 3 uoraz § 4 ust. 1.2 pkt a-d Regulaminu;

1.2 W trakcie Konkursu osoby chcące zostać uczestniczkami konkursu zobowiązują się do polubienia proifili wskazanych w § 2 oraz zamieszczenia zdjęcia pod postem konkursowym przedstawiającego stylizację z dowolnymi skarpetkami marki TODO.

1.3. Czas trwania konkursu: od 07.04.2021 do 02.05.2021 do godziny 23:59

3. Ogłoszenie wyników 05.05.2021 na stronie:

https://www.facebook.com/soxlandsklep

3.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu, a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora: olga@soxland.pl

4. Jury wybierze 1 osobę zwaną dalej Zwycięzcą Konkursu. I Miejsce,

4.1. Jedna osoba przypada na jedno zwycięzkie miejsce.

4.2. Zwycięzca Konkursu wyłonieni przez Jury otrzyma prywatną wiadomość na Facebooku z instrukcją postępowania w celu odebrania nagrody.

5. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

6. Każdy Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie przekazania nagrody, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników.

7. W treści powiadomienia o wygranej w Konkursie Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, e-maila oraz adresu zamieszkania, na który przesłana ma zostać nagroda, oraz ewentualnie, także innych danych niezbędnych dla realizacji przez Organizatora.

8. Zwycięzca Konkursu, zobowiązana jest przesłać Organizatorowi dane osobowe, o których mowa w pkt. powyżej w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przesłania jej wiadomości.

9. Nieprzesłanie powyższych danych we wskazanym powyżej terminie powoduje utratę prawa do nagrody.

10. W przypadku utraty prawa do nagrody, nagroda, do której prawa zostały pozostaje własnością Organizatora.

11. Nagroda dla Zwycięzcy Konkursu zostanie przesłana przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu.

12. Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania od Zwycięzcy informacji z pkt 7, a tym samym spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 7 i 11 Regulaminu.

13. W razie niemożności dostarczenia Zwycięzca nagrody z powodu podania przez Zwycięzce błędnego adresu, po ponownej podjętej przez Organizatora bezskutecznej próbie uzyskania poprawnego adresu, Laureat traci prawo do nagrody.

18. Zwycięzcy Konkursu otrzyma:

50 par wybranych skarpet marki TODO SOCKS ze sklepu internetowego soxland.pl W przypadku braku danego modelu zwycięzca zobowiązany będzie wybrać inny model skarpet.

19. Każda Uczestniczka biorąca udział w Konkursie wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników facebooku https://www.facebook.com/soxlandsklep

22. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię, nazwisko) oraz opublikowanie zdjęcia/wizerunku przez Organizatorów konkursu w mediach społecznościowych oraz na przetwarzanie danych osobowych oraz nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora.

23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezprawne użycie przez Uczestników Konkursu odpowiedzi konkursowych.

§ 5

Postanowienie końcowe

1. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w tym na kontakt telefoniczny, mailowy, SMS;

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w Konkursie, zgodnie z regulacjami RODO znajduje się na stronie www.soxland.pl

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.

4. Organizator Konkursu uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rozdaniu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6

Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest Marko II s.c Krzysztof Wadas , Marcin Wadas

Jeżeli przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie, w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody w tym w szczególności w celu realizacji ewentualnie zawartej umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji praw i obowiązków w związku z konkursem, do realizacji działań marketingowych lub okres prowadzenia działań marketingowych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z Marko II s.c Krzysztof Wadas , Marcin Wadas

6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Marko II s.c Krzysztof Wadas , Marcin Wadas poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez SLOWIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

10. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Marko II s.c Krzysztof Wadas , Marcin Wadas konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość określenia Państwa osobistych preferencji i zachowań na podstawie Państwa danych osobowych i historii Państwa współpracy gospodarczej z Marko II s.c Krzysztof Wadas , Marcin Wadas Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Państwu indywidualnej dopasowanej oferty marketingowej.

11. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość wysyłając pismo na adres: KrakówMarko II s.c Krzysztof Wadas , Marcin Wadas Sklep soxland.pl Kraków ul. Makuszyńskiego 18 31-752. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Oświadczeniu dotyczącym prywatności dostępnym na stronie www.soxland.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl